t40 (1)

Podstawy programowe w szkole podstawowej po reformie

Linki do podstaw programowych.

Podstawę programową najlepiej znaleźć w ISAP.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Jeśli ktoś szuka materiałów z komentarzem lub porównania starej podstawy z nową to polecam materiały zamieszczone na na stronie ORE (prezentacje i PP z komentarzem).

Z matematyki można też znaleźć szczegółowe porównanie na stronie GWO. Co prawda dokument dotyczy podręczników z serii M+, ale są tam wyszczególnione wszystkie dotychczasowe i nowe treści.

Dla edukacji wczesnoszkolnej są fajne materiały na stronie MAC  (różnice i prezentacja).